MARUTI  GUEST  HOUSE

ATITHI  DEVO  BHAV

1.  Asana 

  • Siddhasan
  • Padmasan
  • Halasan
  • Sarvangsan

2.  Pranayam


Dr. V.N. Tripathi


3.  Meditation

  • Yogas chittavritti nirodhah.
  • Abhyas vairagyabhyam tanna nirodhah.
  • Tasya vachakah pranavah.
  • Tatt japah, Tadarth bhavnam.


4.  Shatkarma

5.  Karma Pooja

6.  Horoscope

7.  Yagya Pooja